کنترل پروژه با نرم افزار MSP انجام می گیرد که مخفف MS-PROJECT است و در دو استاندارد در سازمان فنی حرفه ای ارائه می گردد .این استاندارد ها عبارتند از :
  • استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2
  • استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1

مشخصات عمومی شغل

كارور نرم افزار كنترل پروژهPROJECT-MS درجه دو كسي است كه علاوه بر مهارت كارور عمومي
رايانه شخصي بتواند از عهده درك مفاهيم كنترل پروژه، تبديل يك پروژه به اجزاء كوچكتر ، توانايي نصب و
كار با محيط نرم افزار PROJECT-MS وارد كردن فعاليتها و پيكربندي پروژه – بهنگام كردن پروژه –
استفاده از تقويمها و مرتب كردن فعاليتها و چاپ گزارشات براي پياده سازي و برنامه ريزي مقدماتي يك
پروژه برآيد.

 

سرفصل های استاندارد استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2

ردیفسرفصل های استاندارد استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2
1توانايي درك مفاهيم كنترل پروژه
2توانايي تبديل يك پروژه به اجزاء كوچكتر
3توانايي درك و استفاده از اصطلاحات به كار رفته در نرم افزار كنترل پروژه
4توانايي نصب و كار با محيط نرم افزار PROJECT-M
5توانايي وارد كردن فعاليتها و پيكربندي پروژه
6توانايي استفاده از انواع نمايشها و بهنگام كردن پروژه
7توانايي استفاده از تقويم ها و مرتب كردن فعاليتها
8توانايي فيلتر كردن و بكار بردن محدوديتهاي فعاليت (CONSTRAINT)
9توانايي سفارشي كردن محيط CHART G
10توانايي چاپ تصاوير و گزارشها
سرفصل های استاندارد استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2

سرفصل های استاندارد استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1

ردیفسرفصل های استاندارد استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1
1توانايي برنامه ريزي منابع
2توانايي تبادل هزينه و زمان
3توانايي ايجاد تقويم براي منابع ذخيره و تخصيص آنها
4توانايي مديريت بار كاري منابع ( LOADS WORK)
5توانايي تنظيم هزينه هاي پروژه و نحوه تخصيص اضافه كاري
6توانايي پيگيري پيشرفت پروژه ( PROJECT TRACKING)
7توانايي كار كردن با CPM و استفاده از ماكروها
8توانايي تنظيم تصاوير و گزارشات
سرفصل های استاندارد استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1