نرم افزار گرافیکی Illustrator که در فارسی ایلوستریتو یا ایلاستریتور تلفظ می گردد در سه استاندارد مختلف فنی و حرفه ای ارائه می گردد. کارور Illustrator و کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator و کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان فنی و حرفه ای است.

استاندارد کارور Illustrator

شرح استاندارد کارور Illustrator

کارور Illustrator ،شغلي است از گروه فناوري اطالعات که شامل شايستگي هايي از قبیل نصب و راه اندازي نرم
افزار، کار با اشیاء و ترسیمات و پنل ابزار، مديريت رنگ و نور، کار با پالت ها، کار با متن، کار با symbol و
style Graphic ،کار با تصاوير و Effect ها و چاپ و خروجي اسناد را دارد.

 

تعریف دقیق استاندارد کارور Illustrator

نــرم افــزار Illustrator ،يــک نــرم افــزار بــرداري اســت کــه تمــامي محاســبات آن بــر اســاس دســتگاه
مختصـا ت بـرداري مـي باشـد. بـا اسـتفاده از ايـن نـرم افـزار مـي تـوان بـه تولیـد اشـکال و تصـاوير وکتـور
پرداخت. اين نرم افـزار بیشـتر بـراي طراحـي لوگـو، کشـیدن تصـاوير ، انیمیشـن دو بعـدي، طراحـي فونـت و
افکت هاي گرافیکي دو بعدي استفاده مي شود

 

سرفصل های آموزش کارور Illustrator

ردیفسرفصل های آموزش کارور Illustrator
1نصب و راه اندازی نرم افزار
2کار با اشیاء و ترسیمات و پنل ابزار
3مدیریت رنگ و نور
4کار با پالت ها
5کار با متن
6کار با Graphic style و Symbol
7کار با تصاویر و Effect ها
8چاپ و خروجی اسناد
سرفصل های آموزش کارور Illustrator

استاندارد آموزش کارور Illustrator

برای مشاهده استاندارد کامل کارور Illustrator اینجا را کلیک کنید.

 

استاندارد آموزش کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator

شرح استاندارد کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator

كاربر گرافيك رايانه اي با Illustrator Adobe شغلي است در حوزه فناوري اطلاعات .از شايستگي هاي اين
شغل نصب و اجراي Illustrator ،رسم اشكال , خطوط پايه و شكل هاي پيچيده , انتخاب و ويرايش اشكال , رنگ
آميزي اشكال ترسيمي, نگارش متن, افزودن سبك و جلوه به شيء, رسم اشكال سه بعدي لايه و ساخت انواع
ماسك,كار با سمبل ها و نمودار ها , وارد كردن تصاوير و خروجي گرفتن از پروژه , توليد پروژه , راهبري طرح كسب و
كار براي كاربر گرافيك رايانه اي با illustrator را ميتوان نام برد , اين شغل با مشاغل ناشر كتاب و مجلات ,
طراحان وب و چند رسانه اي در ارتباط است.

 

تعریف دقیق استاندارد کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator

ادوبي ايلوستريتوربه انگليسي Illustrator Adobe به معني تصويرگر يك برنامهي كامپيوتري برداري است كه
براي طراحي در كامپيوتر به كار ميرود.
اين نرمافزار با ابزار طراحي جهت خلق آثار برداري و افكت هاي گرافيكي به همراه قلمموها (Brush (و بعلاوه
افكتها و فيلترهاي گرافيكي و ابزار كنترل رنگ به همراه محيط سازگار با فتوشاپ و ساير محصولات ادوبي در اختيار
طراحان است.

 

سرفصل های آموزش کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator

ردیفسرفصل های آموزش کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator
1پيكر بندي و كار با محيط illustrator
2رسم اشكال , خطوط پايه و شكل هاي پيچيده
3مدیریت اشکال
4رنگ آميزي اشكال ترسيمي
5نگارش متن
6افزودن سبک و جلوه به شیء
7رسم اشكال سه بعدي
8كار با لايه و ساخت انواع ماسك
9كار با سمبل ها و نمودار ها
10وارد كردن تصاوير و خروجي گرفتن از پروژه
11تولید پروژه
12راهبري طرح كسب و كار براي كاربر گرافيك رايانه اي با illustrator
سرفصل های آموزش کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator

استاندارد کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator

برای مشاهده استاندارد کامل کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator اینجا را کلیک کنید.

 

استاندارد کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect

شرح استاندارد کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect

کاربری Graphic Motion در نرم افزارهای Illustrator و effect After يکي از شايستگي های حوزه
فناوری اطالعات است که شامل بررسي موشن گرافیک، روش های تولید و ابزارهای مورد نیاز برای تولید موشن
گرافیک، تنظیم پیکربندی اولیه پروژه و طرح، متحرک سازی المان های پروژه توسط فريم های کلیدی، متحرک
سازی المان های پروژه توسط افکت ها، ويرايش طرح اصلي و استفاده از ويدئوهای سه بعدی، ترکیب انیمشن با تصوير
واقعي و هماهنگ سازی فضای تصوير، بررسي تنظیمات و خروجي نهايي از پروژه مي باشد.

 

تعریف دقیق استاندارد کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect

موشن گرافیک از جديدترين شیوههای تبلیغاتي در عصر امروز، تبلیغات متحرک است و با توجه به پیشررفت شریوههای
تبلیغاتي، امروزه تبلیغات متحرک جای خود را به تبلیغات چاپي و کاغذی داده است و از اين رو، يادگیری نرمافزارهای
ساخت موشن گرافیک (Graphic Motion (از ضررورتهای برازار امرروز محسروی ميشرود. موشرن گرافیرک
فرايندی است که تصوير ثابت به راحتي نميتواند آن را بیان کند و بنابراين، شرکتها، ویسايتها و افراد از تبلیغرات
ثابت به سمت تبلیغات متحرک، پیشروی نمودهاند.
موشن گرافیک در تمام پلتفرمهای ديجیتال وجود دارد. از ویسايت تا موبايل، شبکههای اجتماعي تا کاربردهای تجاری
افتر افکت(Effects After ، (از پرکاربردترين برنامههای موشن گرافیک محسوی ميشود کره بره کراربر امکران
ساخت انیمیشن، ترکیب يا تغییر به فضای دوبعدی و سهبعدی را ميدهد. طراحيهای دوبعدی که در برنامهای ماننرد
Illustratorساخته شدهاند، در اين برنامه اجرا شده و به انیمیشرن تبرديل ميشرود و يرا از آن در سراخت موشرن
گرافیک استفاده ميشود.

 

سرفصل های آموزش کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect

ردیفسرفصل های آموزش کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect
1بررسی موشن گرافیک
2روش های تولید و ابزارهای مورد نیاز برای تولید موشن گرافیک
3تنظیم پیکربندی اولیه پروژه و طرح
4متحرک سازی المان های پروژه توسط فريم های کلیدی
5متحرک سازی المان های پروژه توسط افکت ها
6ويرايش طرح اصلي و استفاده از ويدئوهای سه بعدی
7ترکیب انیمشن با تصوير واقعي و هماهنگ سازی فضای تصوير
8بررسي تنظیمات و خروجي نهايي از پروژه
سرفصل های آموزش کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect

استاندارد آموزش کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect

برای مشاهده استاندارد کامل  آموزش کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect اینجا کلیک کنید