رايانه كار نرم افزار PREMIERE كسي است كه علاوه بر مهارت كارور عمومي رايانه شخصي بتواند با استفاده از امكانات نرم افزار خروجي ويدئويي ايجاد نمايد.

سرفصل های استاندارد کارور PREMIERE

ردیفسرفصل های استاندارد کارور PREMIERE
1توانايي كار با محيط نرم افزار PREMIERE
2توانايي كار با پنجره Time Line
3توانایی کار با پالت ها در Premier
4توانايي آماده سازي و وارد كردن كليپ هاي منبع
5توانايي ويرايش ويديو
6توانایی انجام Transition
7توانايي برهم نهادن و تركيب تصاوير با استفاده از شفافيت
8توانايي افزدون تيتراژ در زيرنويس و كاربا فيلترها
سرفصل های استاندارد کارور PREMIERE