شرح استاندارد کاربر رایانه

كاربر رایانه شغلی است در حوزه فناوري اطالعات، كه شایستگی هاي، به كارگیري مفاهیم اولیه و اساسی كامپیوتر، كار
با سیستم عامل ویندوز، كار با اینترنت، شناخت شبکه وتولید پروژه را شامل می شود . این شغل با مشاغل ناشر كتاب و
مجلات، و اپراتورهاي كامپیوتر در مشاغل مختلف در ارتباط است.

 

تعریف دقیق استاندارد

به فردي که با است اده از رايانه و نرم افزارهاي رايانهاي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري
يا شخصي، اطلاق ميشود .

 

سرفصل های استاندارد کاربر رایانه

ردیفسرفصل های استاندارد کاربر رایانه
1بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر
2کار با سیستم عامل ويندوز(مقدماتی -پیشرفته)
3کار با اینترنت
4تنظیم و پیکر بندي شبکه
5تولید پروژه
سرفصل های استاندارد کاربر رایانه

استاندارد کاربر رایانه

برای مشاهده استاندارد آموزش کاربر رایانه اینجا کلیک کنید.