شرح استاندارد آموزش شهروند الکترونیک

استفاده از مهارت های شهروند الکترونیک )Citizen-E) شایستگی است در حوزه فناوری اطالعات، که شامل
کارهای، بکارگیری مبانی و مفاهیم اولیه رایانه، کار با سیستم عامل ویندوز، کار با اینترنت، دریافت خدمات آنلاین،کار با
تلفن همراه و کار با شبکه های اجتماعی می شود . این شایستگی با مشاغل کاربر رایانه و خدمات الکترونیکی در ارتباط
است.

 

تعریف دقیق استاندارد شهروند الکترونیک

شهروند الکترونیک، فردي است كه توانايي استفاده از فناوري اطالعات را در انجام امور روزمره خود داشته باشد و
بتواند خدمات مورد نیاز خود را بااستفاده از سیستم هاي الکترونیکي از ادارات و مؤسسات ذيربط دريافت نمايد.
بدين ترتیب براي رفع نیازها به شیوه ي آسان و كم هزينه، كلیه تراكنش هاي فردي به طريق الکترونیکا ي انجاام
میشود.
با توجه به اين مهم، براي زندگي در جامعه اطالعاتي نوين، توانايي ها و مهارت هاي خاصا ي در زمیناه اساتفاده از
ابزار هاي الکترونیکي كه عالوه بر انجام امور روزمره میتواند زمینه را براي پذيرفتن تکنولاوژي هااي جدياد آمااده
سازد.

 

سرفصل های آموزش شهروند الکترونیک

ردیفسرفصل های آموزش شهروند الکترونیک
1انتخاب تجهیزات الکترونیکی مناسب
2کار با سیستم عامل ویندوز
3کار با اینترنت
4دریافت خدمات آنلاین
5کار با تلفن های همراه
6کار با شبکه های اجتماعی
سرفصل های آموزش شهروند الکترونیک

استاندارد شهروند الکترونیک

برای مشاهده استاندارد کامل شهروند الکترونیک اینجا کلیک کنید.