شرح استاندارد آموزش

كاربر اتوماسيون از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات مي باشد. اين شغل داراي شايستگي هاي كار با نرم افزار Word ،
كار با نرم افزار PowerPoint ، كار با نرم افزار Excel ، كار با نرم افزار Access ، كار با نرم افزار note One
مي باشد. اين شغل با كليه مشاغل اداري و اتوماسيون هاي اداري در ارتباط مي باشد.

 

تعریف دقیق استاندارد

نرم افزارهاي اداري بخشي از نرم افزارهاي كاربردي هستند كه به اتوماسيون فراينـدهاي يـك سـازمان در حـوزه
خدمات اداري ميپردازند. سيستمهاي اطلاعـات اداري (OIS=System Information Office)از امـور اداري
ازطريق فناوري اطلاعـات حمايـت مـي كنـد. سيسـتم هـاي اطلاعـات مـدرن از جملـه اجـزا سيسـتم اطلاعـاتي
مديريت (MIS)است كه ابزارهايي را براي ارتباطات و هماهنگي مابين كارگران دانشي، به وسيله ايجاد مـديريت
اثر بخش اسناد و پيامها و جلسات الكترونيك فراهم ميكند. كارايي افزايش يافته ناشي از تكامل تبادل اطلاعـات،
در داخل دفتر و بين دفاتر و محيط آنها بوده و در نتيجه با ارائه اطلاعات بهتر براي تصميمگيري ميتواند بـه مـدير
سود برساند. بسياري از نرمافزارهاي اداري در واقع سيستم هاي اطلاعات اداري (MIS )يا از زير گروه آن ERP
برنامه ريزي منابع سازماني هستند. تعيين مرزهاي دقيق و تفاوتهاي اين نرم افزارها با ديگر سيستمهـاي مـديريت
اطلاعات امكانپذير نيست و عنوان نرم افزارهاي اداري بايد اندكي با تأمل استفاده شود.

سرفصل های استاندار نرم افزار اداری

ردیفسرفصل استاندارد اتوماسیون اداری
1کار با نرم افزار Microsoft Word
2کار با نرم افزار Microsoft Excel
3کار با نرم افزار Microsoft PowerPoint
4کار با نرم افزار Microsoft Access
5کار با نرم افزار Microsoft OneNote
سرفصل استاندارد اتوماسیون اداری

استاندارد اتوماسیون اداری

برای مشاهده استاندارد اتوماسیون اداری اینجا کلیک کنید.