پیرایشگر موی زنانه شغلی است که شایستگی شناخت ابزار ، آماده کردن مشتری قبل از شروع کار ، کوتاه کردن انواع مدل مو ، پیتاز کردن ( کم حجم کردن مو ) و براشینگ و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کار را بداند.

سرفصل های آموزش پیرایشگر موی زنانه

ردیفسرفصل های آموزش پیرایشگر موی زنانه
1توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
2توانایی انتخاب مدل مناسب با مو
3توانایی کوتاه کردن مو
4توانایی کوتاه کردن مو با چند زاویه (ترکیبی)
5توانایی کم حجم کردن مو ( پیتاژ )
6توانایی براشینگ متناسب با مدل کوتاهی
7توانایی انجام مدل های کوپ کوتاه به وسیله ماشین مو زنی
8توانایی انجام کوتاه کردن مو در پایه 180 درجه
9توانایی انتخاب مدل متناسب با مو
سرفصل های آموزش پیرایشگر موی زنانه

استاندارد پیرایشگر موی زنانه

برای مشاهده استاندارد پیرایشگر موی زنانه اینجا را کلیک کنید