پاكسازي پوست صورت زنانه شايستگي است در حوزه مراقبت و زيبايي كه كارآموز قـادر بـه انجـام كارهـايي همچون آلودگي زدايي محيطي، حفاظت و بهداشت فردي ، آناليز كردن سـاختمان پوسـت ، آمـاده سـازي پوست مشتري ، پاكسازي انواع پوست ، مراقبت هاي بعد از پاكسازي پوست و به كـارگيري ماسـك صـورت مي باشد و با مشاغلي از قبيل متعادل ساز چهره زنانه در ارتباط است.

آموزش پاکسازی پوست زنانه

يكي از مراقبت هاي اساسي پوست با حذف سلول هاي مرده سطح پوست، برداشتن گرد و غبار، مواد آرايشي
و چربي اضافي در سطح اپيدرم و باز كردن منافذ جهت تنفس، جذب مواد تقـويتي آبرسـان و احيـاء كننـده
پوست را پاكسازي مي گويند.

 

سرفصل های آموزشی پاکسازی پوست زنانه

ردیفسرفصل های آموزشی
1آلودگي زدايي محيطي، حفاظت و بهداشت فردي
2آناليز كردن ساختمان پوست
3آماده سازي پوست مشتري
4پاكسازي انواع پوست
5مراقبت هاي بعد از پاكسازي پوست

استاندارد آموزش پاکسازی پوست زنانه

مشاهده استاندار آموزشی پاکسازی پوست زنانه