دوره خودآرایی زنانه چیست؟

خودآرايي صورت شايستگي است در حوزه مراقبت و زيبايي كه در آن هنرجو قادر به انجام كارهايي ازقبيل
آلودگي زدايي محيطي و حفاظت و بهداشت فردي – تشخيص نوع چهره و اصلاح تك تك اجزاء چهره با
تكنيك سايه روشن – استفاده از ابزار، لوازم و مواد مصرفي– شناخت رنگ ها – كاربرد انواع تكنيك هاي
آرايش در خودآرايي – حالت دادن به مو در حوزه – مراقبت از پوسـت در برابـر عـوارض نـامطلوب مـواد
آرايشي، برداشتن موهاي زائد صورت و حالت دادن به ابرو – كوتاه كردن موها در زاويه هـاي مختلـف در
حوزه خودآرائي ( فرم دهي مو ) – رنگ كردن موها مي باشد و با استاندارد متعـادل سـاز چهـره زنانـه در
ارتباط است.

 

تعریف دقیق استاندارد خودآرایی زنانه

آرايش صورت و رفع عيوب ظاهري آن ، با توجه به موقعيت اجتماعي ، سن و …. كه توسط خود شخص صورت گيرد ( به جاي انجام آن توسط آرايشگر ) را خودآرايي چهره مي گويند.

ردیفعناوین استاندارد آموزشی
1آلودگی زدائی محیطی و حفظ بهداشت فردی
2متعادل سازی چهره
3بکارگیری رنگ ها وتجزیه و تحلیل آن
4کاربرد انواع تکنیک های آرایش
5حالت دادن به مو در حوزه خودآرائی(فرم دهی مو)
6برداشتن موهای زائد صورت و حالت دادن به ابرو
7کوتاه کردن موها در زاویه های مختلف
8رنگ کردن موها
9فرم دهی ناخن
سرفصل های آموزشی خودآرایی زنانه

استاندارد خودآرایی زنانه

برای مشاهده استاندارد آموزش خودآرائی زنانه اینجا را کلیک کنید