آرایش گر و پیرایشگر زنانه شغلی در حوزه مراقبت زیبایی است که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردی، مشاوره و پذیرش مشتری، کوتاه کردن مو )کوپ(، حالت دادن موهای کوتاه و بلند، محافظت از مو با محصوالت آرایشی، رنگ و مش کردن مو، صاف کردن مو، فرکردن، مرتب کردن ناخن، اصالح صورت و ابرو وآرایش صورت خواهد بود و با مشاغلی از قبیل پیرایشگر ابرو وصورت زنانه، پیرایشگر موی زنانه، آرایشگر موی زنانه، متعادل ساز چهره زنانه، کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه، آرایشگر ناخن در ارتباط می باشد.

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

آرايش وپیرايش زنانه شغلي درحوزه مراقبت زيبايي است كه در آن شخص قادر به انجام شايستگي هايي چون
آلودگي زدايي محیطي وحفاظت وبهداشت فردي، مشاوره وپذيرش مشتري ،كوتاه كردن مو)كوپ(،حالت دادن
موهاي كوتاه وبلند،محافظت از مو بامحصوالت آرايشي،رنگ و مش كردن مو،صاف كردن مو، فركردن،مرتب كردن
ناخن،اصالح صورت وابرووآرايش صورت خواهد بود وبامشاغلي از قبیل پیرايشگر ابرو وصورت زنانه ،پیرايشگر
موي زنانه، آرايشگر موي زنانه،متعادل ساز چهره زنانه ، كاربر مواد شیمیايي در آرايش زنانه ، آرايشگر ناخندر
ارتباط مي باشد.

عناوین آموزشی آرایشگر و پیرایشگر زنانه

ردیفسرفصل آموزشیساعت
1آلودگی زدایی محیطی و حفاظت و بهداشت فردی12
2مشاوره و پذیرش مشتری28
3کوتاه کردن مو (کوپ)39
4حالت دادن موهای کوتاه و بلند36
5محافظت از مو با محصوالت آرایشی22
66 رنگ و مش کردن مو71
7صاف کردن مو37
8فر کردن مو33
9مرتب کردن ناخن8
10اصلاح صورت و ابرو12
11آرایش صورت25

استاندارد آموزشی آرایشگر و پیرایشگر زنانه