آرایشگر موي زنانه شغلی در حوزه مراقبت و زیبایی است که شایستگیهایی چون آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و بهداشت فردي مشتري، مشاوره وپذیرش مشتري، آماده سازي موقبل از آرایش مو، فرمدهی به موها با بیگودي، سشوار کشیدن مو، فردم دهی موها با اتو وموپیچها، اضافه کردن مو، انجام بافت، آرایش مو(شنیون)، آرایش موي عروس را در بر گرفته و با مشاغلی از قبیل متعاد لسازي چهره زنانه، کاربر مواد شیمی ایی، پیرایشگرابرو و صورت، پیرایشگر موي زنانه وآرایشگر ناخن در ارتباط است.

استاندارد آرایشگر موی زنانه

آرایشگر موي زنانه به مفهوم آراستن و نگهداري مو به منظور رعایت بهداشت گیسوان در جهت زیبایی و استفاده از بهتر از محصولات آرایشی و بهداشتی مو براي مراقبت و حفظ سلامت گیسوان میباشد.

سرفصل های آموزشی

ردیفسرفصل های آموزشی
1آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و بهداشت فردي
2مشاوره و پذیرش مشتري
3آماده سازي مو قبل از آرایش مو
4سشوار کشیدن مو
5فرم دهی به موها با ابزار
6آرایش مو (شینیون)
7اضافه کردن مو به سر (اکستنشن و دوخت مو و ..)
8بافت مو
9آرایش موي عروس
سرفصل های آموزشی آرایشگر موی زنانه

استاندارد آموزشی پیرایشگر موی زنانه

مشاهده استاندارد آموزشی پیرایشگر موی زنانه